Algemene voorwaarden

Opstellingen binnen bedrijven en coaching
1. Organisatie/Werkwijze
Alle team coaching worden onder regie van TeamVue uitgevoerd.
2. Geheimhouding
TeamVue garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om team coaching
te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter
inzage geeft.
TeamVue garandeert dat zij alle informatie die ten gehore komt aan coaches/therapeuten
vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.
3. Kwaliteit
TeamVue staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar team coaching en dat
haar coaches  gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer coaches/therapeuten uitvalt, zorgt TeamVue, in overleg met opdrachtgever en in alle
redelijkheid voor een gelijkwaardige vervanging, of voor overeenkomst met opdrachtgever over
verplaatsing van trainingsdata.
4. Uitvoering
TeamVue start met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door
Opdrachtgever is geaccepteerd door middel van de ondertekening van de offerte. Gerekend vanaf
ontvangst van deze bevestiging wordt een minimale voorbereidingstijd van een maand in acht
genomen. Tenzij anders met de opdrachtgever overeen gekomen.
De trainingsdata worden in overleg met Opdrachtgever en coaches/therapeuten vastgesteld.
5. Prijzen
Standaard zijn in de trainingsprijs de kosten van trainingsmateriaal, honorarium coaches/therapeuten,
voorbereiding en coördinatie inbegrepen. Lesruimte, en audiovisuele hulpmiddelen worden door
opdrachtgever beschikbaar gesteld, tenzij anders met de opdrachtgever overeen gekomen.
Reis en mogelijke verblijfskosten van coaches/therapeuten worden apart in rekening gebracht.
6. Facturering en Betaling
TeamVue factureert opdrachtgever het gehele factuurbedrag bij aanvang van
de team coaching. Indien de voorbereidingskosten een substantieel deel uitmaken van het totale
factuurbedrag factureert TeamVue opdrachtgever 50% van het factuurbedrag
na acceptatie van de opdracht en de overige 50% bij aanvang van de team coaching.
TeamVue hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.
7. Annulering
Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een team coaching. In geval van annulering is Opdrachtgever
aan TeamVue een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:
- Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs, dan
wel de werkelijke voorbereidingskosten indien deze hoger uitvallen;
- Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de
offerteprijs;
- Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.
TeamVue is bevoegd tot annulering indien gemaakte betalingsafspraken niet worden
nagekomen door opdrachtgever.
8. Klachten
In geval van klachten met betrekking tot de team coaching kan opdrachtgever zich direct wenden tot coaches/therapeuten
of tot  TeamVue.
9. Intellectuele eigendom
Al het coaching materiaal en ontwikkeld/aanvullend materiaal door TeamVue in verband
met de team coaching verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm
worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm,
dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
TeamVue.